در مانترا مبنای سلامت، ما علاوه بر تمرکز بر فعالیت های اصلی خود، به انجام وظایف اجتماعی و ادای دین به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم اهمیت می دهیم. ما بر این باوریم که هر انسان، یگانه و با توانایی های بالقوه بزرگی به دنیا می آید؛ اما بروز این توانایی ها گاه نیازمند کمک بیرونی است. معتقدیم وارد شدن هر تاثیر مثبت در زندگی یک انسان، به ویژه یک کودک، می تواند پیامد های عمیق و دنباله داری را در وقایع آینده زندگی او به دنبال داشته و سرنوشت او، و به تبع آن سرنوشت جامعه را تغییر دهد. در این راستا ما حمایت مادی و معنوی از شیرخوارگاه آمنه را به عنوان یک هدف اجتماعی دنبال می کنیم. شیرخوارگاه آمنه یکی از برجسته ترین مراکز بهزیستی ایران بوده و نگهداری و حمایت از کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد.