کیفیت تایید شده محصول

DQS آلمان

به شماره ثبت 40150435

DQS چیست؟

برند مورد اعتماد

DQS آلمان

به شماره ثبت 40150435

DQS چیست؟

مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

QS سوئیس

به شماره ثبت 15073

QS چیست؟

انطباق با قوانین کیفیتی FDA

با نمایندگی QS سوئیس

به شماره ثبت 15074

FDA چیست؟

مورد تایید

اداره کل تجهیزات پزشکی ایران

به شماره ثبت 85678443

اداره کل تجهیزات پزشکی چیست؟

مورد تایید

انجمن تعالی آلمان

به شماره ثبت 40150435

GAE چیست؟