مقایسه مدل های یونتونرم

یونتونرم در سه مدل Digit S ،Digit و Origin ارائه می شود.

آشنایی با مدل Digit
آشنایی با مدل Origin
مقایسه انواع الکترود ها
فروشگاه اینترنتی یونتونرم