آیا پرکردگی یا ایمپلنت فلزی دندان یک منع استفاده برای دستگاه یونتونرم است؟

1400-11-19T14:03:49+03:30
آیا پرکردگی یا ایمپلنت فلزی دندان یک منع استفاده برای دستگاه یونتونرم است؟1400-11-19T14:03:49+03:30

یونتونرم برای درمان تعریق بیش از حد در چه ناحیه هایی کاربرد دارد؟

1397-07-28T08:02:35+03:30
یونتونرم برای درمان تعریق بیش از حد در چه ناحیه هایی کاربرد دارد؟1397-07-28T08:02:35+03:30

آیا توقف تعریق اضافی باعث تجمع مواد زاید و سمی در بدن نمی شود؟

1397-07-28T08:06:17+03:30
آیا توقف تعریق اضافی باعث تجمع مواد زاید و سمی در بدن نمی شود؟1397-07-28T08:06:17+03:30

آیا توقف تعریق اضافی باعث بروز تعریق جبرانی در دیگر نواحی بدن نمی شود؟

1397-09-17T09:56:08+03:30
آیا توقف تعریق اضافی باعث بروز تعریق جبرانی در دیگر نواحی بدن نمی شود؟1397-09-17T09:56:08+03:30

درمان با یونتونرم چه مزیتی به سایر درمانهایی که برای حل مشکل تعریق بیش از حد معرفی می شوند دارد؟

1400-11-13T20:23:17+03:30
درمان با یونتونرم چه مزیتی به سایر درمانهایی که برای حل مشکل تعریق بیش از حد معرفی می شوند دارد؟1400-11-13T20:23:17+03:30
Go to Top