یونتونرم یک روش غیر تهاجمی بوده و تنها تعریق اضافی را به حالت طبیعی باز می گرداند. با درمان با این روش، تعریق جبرانی در هیچ ناحیه ای از بدن اتفاق نمی افتد. باید توجه داشت بروز تعریق جبرانی در اثر قطع تعریق مربوط به روش جراحی بوده و به دلیل وارد آمدن آسیب فیزیکی به اعصاب کمری سمپاتیک در طی این عمل جراحی اتفاق می افتد.