بله. یونتونرم برای استفاده آسان به صورت شخصی در منزل طراحی شده است. همچنین در صورت تمایل می توانید برای استفاده از یونتونرم به مراکز درمانی همکار نیز مراجعه نمایید.