خیر. جریان در روش یونتوفورزیس هیچگاه وارد ناحیه سر نمی شود. بنابراین، وجود ایمپلنت یا پرکردگی فلزی یا انجام ارتودنسی تاثیری در یونتوفورزیس نداشته و منع استفاده به شمار نمی رود.