درمان به سادگی توسط قرار دادن دست ها و یا پاها در سینی های حاوی آب معمولی، و یا استفاده از پد های مخصوص در زیر بغل و استفاده از دستگاه برای مدت زمانی کوتاه (معمولا بین ده تا سی دقیقه در هر جلسه) صورت می گیرد. پس از تکمیل درمان، تعریق بیش از حد و احساس ناخوشایند آن، جای خود را به خشکی طبیعی و حس خوشایند همراه با آن خواهد داد. نحوه استفاده از یونتونرم بسیار آسان بوده و در راهنمای کاربری دستگاه، به طور کامل آموزش داده شده است. همچنین، تیم پشتیبانی و مشاوره شرکت مانترا مبنای سلامت همواره در کنار شما خواهند بود.