یونتوفورزیس روش مورد تایید سازمان FDA برای درمان تعریق بیش از حد است. بنابراین، در صورتیکه موارد منع استفاده روش یونتوفورزیس را دارا نیستید، این روش برای شما ایمن است. یونتونرم تنها تعریق اضافی را درمان کرده و پس از آن تعریق عضو مورد نظر به حالت عادی بر خواهد گشت. همچنین یونتونرم با مهار از دست رفتن بیش از حد آب بدن از احتمال بروز مشکلاتی مانند تشکیل سنگ های کلیوی و دهیدراسیون بدن، و همچنین احتمال عفونت پوست و ناخن ها در دراز مدت نیز می کاهد.